BEZPIECZEŃSTWO


 

BEZPIECZEŃSTWO

 

Uruchomienie
Sprawdzić czy przełącznik wyboru proszku na przednim panelu został prawidłowo ustawiony. Doradzamy odbiorcą aby zarówno pacjent jak i użytkownik/asystent używali okularów ochronnych podczas pracy urządzenia.

Nie kierować strumienia proszku Futura bezpośrednio na skórę lub błony śluzowe ponieważ może to spowodować uszkodzenia tkanki.

Pod żadnym pozorem nie kierować strumienia proszku Futura w pobliżu oczu. Sterownik nożny powinien być aktywowany tylko gdy dysza znajduje się w ustach pacjenta i ma bezpośredni kontakt obszarem leczenia/ powierzchnią zęba.

Zaleca się użycie lusterek dentystycznych odpornych na proszek tlenku glinu lub tanich lusterek jednorazowego użytku.

Dodatkowe wyposażenie
Delikatne wyposażenie takie jak mikroskop lub kamery wewnątrzustne powinny zostać zabezpieczone jeżeli znajdują się w pobliżu SANDMAN™ Futura, ponieważ istnieje ryzyko zapylenia otaczającego obszaru.

 

BENEFITS

 

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Przed użyciem urządzenia należy wysterylizować dysze robocze w autoklawie. The hand pieces should be autoclaved or spirit disinfected daily between each use.

– Czytaj więcej

 

DOSTAWA I INSTALACJA

Zewnętrzne opakowanie należy usunąć i delikatnie wyciągnąć wyposażenie z pudełka, nie stosować żadnych przedmiotów mogących uszkodzić urządzenie.

– Czytaj więcej

 

CZYSZCZENIE I SERWIS

Do czyszczenie obudowy używać tylko lekko wilgotnej ściereczki. Zbyt dużo wilgoci może przeniknąć do pojemników z proszkiem i spowodować powstanie lepkiej masy.

– Czytaj więcej

 

BEZPIECZEŃSTWO

Sprawdzić czy przełącznik wyboru proszku na przednim panelu został prawidłowo ustawiony. Doradzamy odbiorcą aby zarówno pacjent jak i użytkownik/asystent używali okularów ochronnych podczas pracy urządzenia.

– Czytaj więcej